natuurbegraafplaats De Maashorst

/natuurbegraafplaats De Maashorst
natuurbegraafplaats De Maashorst2017-09-01T18:14:56+00:00

Natuurbegraafplaats De Maashorst – Schaijk – Gemeente Landerd

Natuurbegraven Nederland B.V. ontwikkelt natuurbegraafplaats De Maashorst deels in een natuurgebied. Bezorgde omwonenden tekenden bezwaar aan. Gemeente Landerd was zelf belanghebbende, omdat zij de grond verkocht aan deze exploitant. Op papier ziet het inrichtings- en natuurbeheerplan er in overeenstemming met wet- en regelgeving uit. Bij de uitvoering blijkt men zich echter weinig aan te trekken van de eigen plannen.

 • gerooide bomen markeren natuurbegraafplaats de Maashorst

  Men kapt het bos niet, Natuurbegraven Nederland BV rooit het bos. Zo ontstaan diepe gaten die snel met grof materieel worden dichtgeschoven. Op papier belooft men alleen voor een graf de ondergrond te schaden.

  September – december 2015 – Bezorgde burgers melden de gemeente Landerd dat Natuurbegraven Nederland BV onder de naam Rest in Nature zich niet houdt aan de afspraken en aan hun eigen Inrichtigs- en beheersplan Natuurbegraafplaats De Maashorst. De gemeente sust en dekt toe. De ondernemers roepen ‘sorry!’ en gaan over tot de orde van de dag.

Waar gaat het om:

Rooien en gelijkschuiven

Rooien en gelijkschuiven, verstoring van de ondergrond dieper dan 50 centimeter – in een gebied dat archeologisch waardevol is. Immers in de 18de eeuw heeft hier een veldslag plaatsgevonden tussen de Hollandse en Franse troepen, vandaar de naam “Franse Baan”.

Het plan belooft op pagina 11 dat bomen waar vogels in nestelen niet mogen worden gekapt. Bovendien zal een zone van 10 meter rondom de nestboom worden behouden. Het gebied bevatte bovendien waardevol dood hout waarin de grote bonte specht samen met rode lijst soorten kleine bonte specht, groene en zwarte specht hun nesten maakten en voedsel vonden. Natuurbegraven Nederland B.V. heeft alle bomen (jong, oud, dood staand en dood liggend) verwijderd.

 • Door omwonenden die het project nauw hebben gevolgd is de beloofde opzichter die continu aanwezig zou zijn op geen enkel moment aangetroffen.
 • Praedium schrijft in het hierboven genoemde rapport op pagina 11 (7.1.1 Kap van bomen in bosgebied met beleid) dat zij “de kruidlaag zoveel mogelijk in tact laat bij het kappen van bomen.” U ziet het resultaat op de foto. Van de aanwezigheid van een kruidlaag is in het geheel geen sprake meer.
 • Duizenden bomen en al het dode hout zijn verwijderd inclusief het wortelgestel. Daarmee is het eigen inrichtingsplan niet gevolgd en de Flora en Faunawet overtreden.

  Duizenden bomen en al het dode hout zijn verwijderd inclusief het wortelgestel en de kruidenlaag. Daarmee is op natuurbegraafplaats De Maashorst het eigen inrichtingsplan niet gevolgd en zijn wet- en regelgeving overtreden.

  Aansluitend aan de begraafplaats bevindt zich een dassenburcht. Het plan belooft / schrijft voor dat de burcht (met zware voertuigen) niet dichter benaderd mag worden dan 20 meter (wat al érg dichtbij is). Deze werkwijze is door de gemeente geaccepteerd en goedgekeurd. De ondernemer heeft zich er niets van aangetrokken en – totaal onnodig – de grote machines de burcht tot ca. 10 meter laten naderen om een nieuwe weg aan te leggen.

 • De werkzaamheden zouden uiterlijk tot 30 november mogen duren. Maar tot en met 2 december is er nog gewoon doorgewerkt.
 • Omwonenden stelden vast dat de werkzaamheden begin december op het terrein tot diep in de nacht plaatsvonden, waarmee de wet overtreden werd en de rust (o.a. voor dassen) werd verstoord.
 • De wet schrijft voor dat in het najaar het grasland niet mag worden gescheurd, dit om onnodige stikstofuitspoeling tegen te gaan. Het grasland is gescheurd in het najaar.
 • Dassenburcht op natuurbegraafplaats De Maashorst

  Deze dassenburcht is met de aanleg van een nieuwe weg tot op ca. 10 meter benaderd, terwijl beloofd was er minimaal 20 meter vanaf te blijven, wat zonder enig bezwaar had gekund.

  De archeologisch waardevolle structuur in de grond is zwaar aangetast door de bomen niet te kappen (zoals beloofd) maar met wortel en al te rooien. Met speciale machines zijn – onnodig en tegen de afspraken in – de stronken uit de grond getrokken. Het gebied kent archeologisch waardevolle plaatsen, waardevol omdat hier een veldslag heeft plaatsgevonden in de 18de eeuw, waaraan het gebied ook haar naam ‘de Franse Baan’ ontleent.

 • In het ontwerpbestemmingsplan natuurbegraafplaats Maashorst (juni 2014) schrijft Praedium op pagina 11: “In het bos zal de intensiteit van begraven minder hoog zijn dan in het open gebied doordat rekening gehouden wordt met de aanwezige bomen en hun wortels.” En daarna in dezelfde alinea: “Bovendien valt het bos binnen het plangebied geheel samen met een gebied wat is aangewezen als gebied met een middelhoge archeologische verwachtingswaarde. In het gebied zal de verstoring in verband met deze verwachtingswaarde niet hoger zijn dan 10% van het oppervlakte.” Dit geldt dus niet voor het bos dat nu gerooid is. Daar is 100% van de bodem inmiddels verstoord nog voor er één graf is gegraven.
 • In de conclusie op bladzijde 17 staat dat men eerst archeologisch onderzoek zou laten plaatsvinden op kosten van de bodemverstoorders, in overeenstemming met de Wet op de archeologische monumentenzorg. Voor zover wij kunnen nagaan, is dit onderzoek niet uitgevoerd.
 • Met ca. 80 ton per truck (terwijl 50 ton is toegestaan) wordt zand verplaatst over de smalle wegen rond de Maashorst. Er wordt gereden met massieve Volvo dump kippers Maxxim 600 met een bak van 40M3 en een laadvermogen van 60 ton + 20 ton van de truck zelf. Bovendien is het zand nat en zit er een kop op.

 • We stellen vast dat het inrichtings- en natuurbeheerplan van Praedium was afgestemd op wet en regelgeving, waaronder de Flora en Faunawet. Daarop is de vergunning verleend. Bij de uitvoering van de werkzaamheden houdt men zich echter niet aan de eigen plannen.

  Praedium adviseert nu de gemeente Loon op Zand voor de volgende natuurbegraafplaats in Noord Brabant. Deze is gepland op Huis ter Heide, een nog kwetsbaarder natuurgebied, in bezit van Natuurmonumenten. Wij maken ons ernstig zorgen.

  Door op de link te klikken kunt u meer lezen over het verzet tegen natuurbegraafplaats De Maashorst en informatie verkrijgen over andere natuurbegraafplaatsen in Noord Brabant.

   


  Vanuit de lucht is de natuurbegraafplaats goed in beeld gebracht. Wie nog romantische beelden heeft bij natuurbegraven raden we aan deze beelden te bekijken. Mocht u zelf nog ergens een fractie van de gespaarde kruidlaag herkennen laat het ons weten. Zo werkt Natuurbegraven Nederland BV in de praktijk.