Natuurbegraafplaats-waaromniet.nl logoStichting Natuurbegraafplaats-waaromniet.nl
Deze website is gemaakt door Stichting Natuurbegraafplaats-waaromniet.nl.
De stichting is een particulier initiatief van bezorgde burgers en is aan geen enkele organisatie, politieke partij of overheid verbonden.

Op internet en in de media zijn bijna uitsluitend verhalen te vinden van bedrijven en organisaties die een commercieel belang hebben bij ‘natuurbegraven’.
Via deze website willen wij een onafhankelijk en kritisch geluid over ‘natuurbegraafplaatsen’ laten horen.

Doelstelling
De Stichting heeft ten doel het tegengaan van begraafplaatsen in de natuur, op landgoederen, in cultuurlandschap en recreatiegebieden. De stichting wil daarmee de natuur en de landschappelijke en cultuurhistorische waarden in Nederland behouden en verbeteren en het milieu beschermen. Daarnaast heeft de stichting als doel het in rechte optreden, het geven van voorlichting aan burgers, landgoedeigenaren en overheden over ‘natuurbegraven’  in het bijzonder, evenals het verrichten van al wat met het hiervoor genoemde verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting probeert haar doel onder meer te bereiken door:

  • het informeren en voorlichten van burgers, landgoedeigenaren, natuurbeheerorganisaties, overheden en andere relevante organisaties over ‘natuurbegraven’;
  • het beheren van een website met informatie over ‘natuurbegraven’;
  • het overleggen met en adviseren van overheden en bestuursorganen over de noodzaak van het vaststellen van beleid inzake ‘natuurbegraven;
  • het (juridisch) ondersteunen van bezorgde burgers om zich te kunnen verweren tegen ‘natuurbegraven’,
  • het samenwerken met organisaties, die een gelijk doel nastreven,
  • het werven van fondsen.

Beleidsplan
Doelstelling: onafhankelijk informeren over natuurbegraven in Nederland.
Inkomsten werven: d.m.v. verzoek om donaties.
Beheer inkomsten: door het bestuur bij meerderheid van stemmen.
Besteding inkomsten aan:

  • verzamelen van gegevens over natuurbegraven in de praktijk,
  • voorlichten van bezorgde burgers,
  • informeren van landgoedeigenaren en overheden,
  • voorlichten van mensen die overwegen een grafrecht in de natuur te kopen.

Deze voorlichting verloopt primair via de website.

Samenwerking
Heeft u informatie over natuurbegraven die u niet op deze website terugvindt?
Heeft u net als wij zorgen over natuurbegraven?
Heeft u vragen of opmerkingen?
info@natuurbegraafplaats-waaromniet.nl

Algemeen Nut Beogende Instelling
Onze stichting heeft een ANBI status. We zijn daarmee door de Belastingdienst erkend als een algemeen nut beogende instelling. De erkenning is geldig vanaf 2 december 2014. Een gift is vanwege de ANBI status aftrekbaar voor de belastingen.

Wij hebben de stichting kunnen oprichten dankzij de steun van verontruste burgers. Deelt u onze zorgen en wilt u onze doelstelling met een bijdrage financieel ondersteunen?
Maak uw gift dan over naar Stichting Natuurbegraafplaats-waaromniet.nl op Triodosbank NL21 TRIO 0198 0454 33 onder vermelding van ‘donatie’.
Balans & Staat van baten en lasten 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020. De stichting heeft een doorlopende toezegging ontvangen voor vergoeding van juridische kosten van procedures die met goedkeuring van de schenker worden gevoerd.

Stichting Natuurbegraafplaats-waaromniet.nl
Opgericht 8 december 2014
KvK Arnhem 62038419
RSIN 8546.10.443
Triodosbank NL21 TRIO 0198 0454 33
Postbus 23130
3001 KC Rotterdam

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: P. Schoe
Secretaris/penningmeester: Th. Sandberg
Bestuurslid: Ph. Schmittmann
Bestuurslid: C.H.W. van den Akker

Vergoedingen, verantwoording en opheffing
Bestuurders worden niet beloond. Onkostenvergoedingen en eventuele bescheiden vacatiegelden (voor voorbereidingen en deelname aan vergaderingen) worden door het bestuur vastgesteld. De stichting begint eind 2016 een eerste actie om fondsen te werven. Van de resultaten zal verslag gedaan worden bij het vaststellen de jaarrekening die op de site zal worden gepubliceerd. Bij opheffing wordt een positief saldo geschonken aan een natuurorganisatie die principieel nooit aan ‘natuurbegraven’ heeft willen deelnemen en in het bezit is van een ANBI status.